VAD VI GÖR

VI är partnern som utvecklar ert beslutsstöd

Våra tjänster, paketerade lösningar och system är anpassade till våra kunders krav och behov. Innehållet, både vad gäller teknik och verktyg förändras konstant i takt med omvärlden och den tekniska utvecklingen i syfte att möjliggöra bästa möjliga erbjudande för varje specifikt behov.

MED ERA BEHOV I FOKUS

Tillsammans arbetar vi fram en lösning som är anpassad helt efter era behov, mål och ambitioner. Utifrån våra leveransmodeller kan vi alltid hitta bästa sätt att samarbeta på. Vi arbetar utifrån anpassade lösningar efter våra kunders krav och behov. I många fall krävs en grundläggande analys av hela verksamheten innan beslut kan tas om vilket lösning som är mest lämpat för just er organisation.

VÅRA KOMPETENSER

Nothing

blank

ManagedBI (Software)

Vi har utvecklat tre produkter för att effektivisera förvaltningen av Business Intelligence miljön. Produkterna består av:

a) Collector; Inventering av din SAP BusinessObjects miljö.

b) Backup; Automatiserad backup och möjlig versionshantering av din SAP BusinessObjects miljö.

c) Monitor; Övervakning av ETL-flöden och övervakning av Business Intelligence server.

Produkterna säljs som en en licensierad mjukvara var för sig eller som en helhet. Licenskostnaden startar från 2 900 kronor per månad exklusive moms.

Big Data

En förutsättning för att kunna arbeta med Data science är stora mängder data. För att kunna göra bra analyser med hög kvalitet krävs omfattande datamängder och det kallas Big data. Data kommer generellt ifrån olika verksamhetssystem som t ex ERP, CRM, HR och olika typer av produktionssystem. I en organisations stora datamängder kan vi hjälpa dig skapa struktur och att t ex identifiera olika korrelationer i syfte att skapa bättre prediktiva beslutsunderlag.

Business Intelligence

Med en väl genomtänkt Business Intelligence lösning som tillhandahåller rätt information i rätt tid på rätt sätt ger det din organisations beslutsfattare rätt förutsättningar för bredare insikter och bättre beslut.

Behovet av beslutstöd ser olika ut inom olika organisationer och branscher. I en organisation finns det olika roller och de har olika krav på beslutstödet. Gemensamt för alla roller är att de behöver tillgång till en gemensam bild av organisationens verklighet men får den tillgänglig på olika sätt. Vi erbjuder dig våra tjänster i syfte att skapa en så bra Business Intelligence lösning som möjligt givet de unika förutsättningarna som finns i din organisation. En BI-lösning från HoneyBI möjliggör att din organisations data från olika källsystem blir meningsfull för beslutsfattarna och presenterade i ett användarvänligt gränssnitt.

Vi hjälper dig att skapa rätt förutsättningar för att kunna jobba dynamisk med data, söka och drilla ner till olika detaljer eller kombinera flera dimensioner för att hitta svar på olika frågeställningar.

Vi hjälper dig också med att identifiera slutanvändarnas behov och ta fram en plan för hur olika typer av rapporter eller dashboards ska användas av de olika rollerna inom organisationen, samt vid behov kan vi fungera som upphandlingsstöd och supporta med processkartläggningar. HoneyBI har ett oberoende samarbete med ledande BI-leverantörer SAP, Tableau, Microsoft, DundasBI och Qlik.

Datamodel

En Business Intelligence lösning och tillhörande databas behöver en väl designad datamodell för att beskriva en del av verkligheten. Datamodellen skapas och anpassas kontinuerligt i takt med att verksamheten förändras. En väl utarbetad datamodell förenklar både förvaltning och utveckling. Vi hjälper dig att arbeta fram, dokumentera och anpassa en datamodell som passar för din organisations verksamhet i nära samarbete med verksamheten och tekniken.

Data Science

Data science tar vid där Business Intelligence slutar, även om skillnaden kan vara svår att se. Data science ger generellt sätt djupare insikter om framtiden än vad Business intelligence gör som oftast fokuserar på att presentera historisk information.

Artificial Intelligence eller AI, Machine learning eller Data Analytics, det finns många begrepp som ingår i det vi benämner Data Science. För oss på HoneyBI betyder det avancerad analys av stora datamängder i syfte att skapa djupare insikter för bättre beslut. Data science använder metoder såsom programmering, script och matematiska formler i kombination med systeminformation från både interna och externa datakällor. Allt sker i syfte att hitta fördjupande insikter från tillgänglig data. I begreppet Machine Learning ingår olika former av algoritmer som lär sig själv över tid och kan hitta mönster och olika regelverk. Vi har kunskap i flera olika predictive verktyg och kan hjälpa dig skapa dokumentation samt testa om din algoritm fungerar och kan tas i produktion.

Datawarehouse

Ett datawarehouse (datalager) är en grundkomponent i en Business Intelligence lösning. Din Business Intelligence lösning kan aldrig bli bättre än kvaliteten på ditt datalager. Datalagret skapar förutsättningar för att strukturera data från dina olika källsystem. Ett väl designat datalager ger god datakvalitet och användbar struktur för de olika front-end verktygen som används för att presentera rapporter eller dashboards till slutanvändarna. Ett datalager ger en harmoniserad vy över verksamheten. Vi har bred kunskap från olika databaser och kan hjälpa dig med dig datalager oavsett leverantör av databasen. HoneyBI arbetar med databaser från Microsoft SQL, Oracle och AWS (Amazon Web Services).

Ett datalager kräver en ETL process (Extract Transform Load) som möjliggör att data kan hämtas från dina olika källsystem. Vi har stor erfarenhet av val av olika ETL-verktyg och kan hjälpa dig med din ETL-arbete och säkerställa funktionalitet och kvalitet. HoneyBI har ett oberoende samarbete med ledande ETL-leverantörer såsom SAP DataServices, Microsoft SSIS och Hitachi Pentaho.

Med HoneyBI’s verksamhetsförståelse och erfarenhet från många olika branscher och organisationer hjälper vi dig designa ett framtidssäkrat datalager som uppfyller verksamhetens krav på analysmöjligheter.

Healthcheck

Business Intelligence miljöer utvecklas och förändras kontinuerligt och behöver löpande ses över för att säkerställa att prestanda och kvalitet är säkerställd samt att kostnaderna för miljön är minimerad. Med vår mjukvara ManagedBI hjälper vi dig analysera hur din SAP BusinessObjects miljö mår genom vår hälsokontroll.

Med vår mjukvara ManagedBI minskar vi dina kostnader för din SAP BusinessObjects miljö.

Vi gör analysen antingen i vår molnlösning, eller om det inte är möjligt för dig av någon anledning installerar vi mjukvaran on-prem hos dig. Våra erfarna konsulter tar fram och presenterar lösningens nuläge och ställer det mot möjligt framtida nyläge. Vi kvantifierar kostnaderna för miljön och tar fram en åtgärdsplan för att sänka kostnaderna. Vi erbjuder denna tjänst till ett fast pris uppgående till 19 500 kr exklusive moms.

I vår tjänst ingår åtgärder som minskar din kostnad inom följande områden:

-Licenser

-Lagring, diskyta och instanser

-CPU kraft

-Minskar tiden du behöver lägga på förvaltning och frigör resurser för utveckling

-Ökar prestandan

-Minskar ställtiden

HoneyCloud

Har du tröttnat på dyra on-prem lösningar där instegskostnaderna för licenser, databas och support- och underhållskostnader gräver ett stort hål i budgeten för din BI-lösning? Står du inför att det inte finns tillräckligt med resurser för nyutveckling av din BI-lösning? Känner du igen dig i dessa frågeställningar bör du titta på vår egenutvecklade produkt HoneyCloud.

HoneyCloud är en fullskalig BI-lösning med ett generiskt datalager i AWS (Amazon Web Services) samt en kraftfull och mycket flexibelt front-end verktyg från DundasBI.

Vi har paketerat HoneyCloud som en färdig produkt där vi erbjuder dig en fullskalig Business Intelligence lösning för 99 kronor per månad och användare exklusive moms.

Academy

Tillsammans har vi en lång erfarenhet som BI-leverantör och våra utbildningsledare, Fredrik Löfstedt, Per Sjöstrand och Emil Sjöstrand har haft otaliga utbildningar under senaste 25 åren för användare inom olika företag och branscher. Vi erbjuder öppna utbildningar i de BI-verktyg där vi är branschledande:

SAP Business Objects WebIntelligence – Grundkurs

SAP BusinessObjects WebIntelligence – Fortsättningskurs

SAP DataServices – Grundkurs

BI dag – Allmän uppdatering av trender och nyheter inom BI

ManagedBI - Tjänsten

Vi vill ta ett helhetsansvar över din interna Business Intelligence miljö och säkerställa att du har en väl fungerande förvaltning och kapacitet för utveckling. Vi erbjuder dig vår tjänst ManagedBI där vi med vår förvaltningsmodell säkerställer att din Business Intelligence miljö får de förvaltningsinsatser som krävs för att upprätthålla SLA’er mot verksamheten parallellt med att hela vår samlade utvecklingskompetens finns till förfogande.

Vi vill skapa ett långsiktigt partnerskap där vår verksamhetsförståelse och nyfikenhet på din organisations utmaningar och möjligheter ställs mot tekniken för att skapa bästa möjliga beslutsunderlag till verksamheten.

Trusted Advisor

En fullskalig Business Intelligence miljö har många olika beroenden och befinner sig i en komplex omvärld. Vi kan stödja dig i din BI-resa och hjälpa dig förhålla dig till din organisations krav och den snabba tekniska utvecklingen med många nya verktyg både för back- och frontend. Vi kan erbjuda dig en direktkontakt med våra erfarna konsulter som kan fungera som strategiskt bollplank i samband med t ex uppgraderingar och val av verktyg. Som teknikoberoende konsultföretag kan vi via vår tjänst Trusted advisor erbjuda tillgång till expertkompetens till en rimlig och förutbestämd kostnad.

HoneyDW
HoneyDW är ett generiskt datalager med färdiga integrationer mot ett flertal vanliga system. HoneyDW möjliggör analys för bättre beslutsfattande och är en helhetslösning för att accelerera datadrivet beslutsfattande. 
ManagedBI

Vi vill ta ett helhetsansvar över din interna Business Intelligence miljö och säkerställa att du har en väl fungerande förvaltning och kapacitet för utveckling. Vi erbjuder dig vår tjänst ManagedBI där vi med vår förvaltningsmodell och produkter säkerställer att din Business Intelligence miljö får de förvaltningsinsatser som krävs för att upprätthålla SLA’er mot verksamheten parallellt med att hela vår samlade utvecklingskompetens finns till förfogande.

Vi vill skapa ett långsiktigt partnerskap där vår verksamhetsförståelse och nyfikenhet på din organisations utmaningar och möjligheter ställs mot tekniken för att skapa bästa möjliga beslutsunderlag till verksamheten.

Datawarehouse - ETL

Ett datawarehouse (datalager) är en grundkomponent i en Business Intelligence lösning. Din Business Intelligence lösning kan aldrig bli bättre än kvaliteten på ditt datalager. Datalagret skapar förutsättningar för att strukturera data från dina olika källsystem. Ett väl designat datalager ger god datakvalitet och användbar struktur för de olika front-end verktygen som används för att presentera rapporter eller dashboards till slutanvändarna. Ett datalager ger en harmoniserad vy över verksamheten. Vi har bred kunskap från olika databaser och kan hjälpa dig med dig datalager oavsett leverantör av databasen. HoneyBI arbetar med databaser från Snowflake, Microsoft SQL, Oracle och AWS (Amazon Web Services).

Ett datalager kräver en ETL process (Extract Transform Load) som möjliggör att data kan hämtas från dina olika källsystem. Vi har stor erfarenhet av val av olika ETL-verktyg och kan hjälpa dig med din ETL-arbete och säkerställa funktionalitet och kvalitet. HoneyBI har ett oberoende samarbete med ledande ETL-leverantörer såsom SAP DataServices, Microsoft SSIS och Hitachi Pentaho.

Med HoneyBI’s verksamhetsförståelse och erfarenhet från många olika branscher och organisationer hjälper vi dig designa ett framtidssäkrat datalager som uppfyller verksamhetens krav på analysmöjligheter.

Nothing

blank

ManagedBI - Mjukvaran

Vill du fortsätta använda mjukvaran ManagedBI löpande i kontinuerlig analys, monitorering och back-up av din SAP BusinessObjects miljö erbjuder vi dig det till en månatlig licencenskostnad uppgående till 1 950 kronor exklusive moms.

Business Intelligence

Med en väl genomtänkt Business Intelligence lösning som tillhandahåller rätt information i rätt tid på rätt sätt ger det din organisations beslutsfattare rätt förutsättningar för bredare insikter och bättre beslut.

Behovet av beslutstöd ser olika ut inom olika organisationer och branscher. I en organisation finns det olika roller och de har olika krav på beslutstödet. Gemensamt för alla roller är att de behöver tillgång till en gemensam bild av organisationens verklighet men får den tillgänglig på olika sätt. Vi erbjuder dig våra tjänster i syfte att skapa en så bra Business Intelligence lösning som möjligt givet de unika förutsättningarna som finns i din organisation. En BI-lösning från HoneyBI möjliggör att din organisations data från olika källsystem blir meningsfull för beslutsfattarna och presenterade i ett användarvänligt gränssnitt.

Vi hjälper dig att skapa rätt förutsättningar för att kunna jobba dynamisk med data, söka och drilla ner till olika detaljer eller kombinera flera dimensioner för att hitta svar på olika frågeställningar.

Vi hjälper dig också med att identifiera slutanvändarnas behov och ta fram en plan för hur olika typer av rapporter eller dashboards ska användas av de olika rollerna inom organisationen, samt vid behov kan vi fungera som upphandlingsstöd och supporta med processkartläggningar. HoneyBI har ett oberoende samarbete med ledande BI-leverantörer SAP, Tableau, Microsoft, DundasBI och Qlik.

Datamodel

En Business Intelligence lösning och tillhörande databas behöver en väl designad datamodell för att beskriva en del av verkligheten. Datamodellen skapas och anpassas kontinuerligt i takt med att verksamheten förändras. En väl utarbetad datamodell förenklar både förvaltning och utveckling. Vi hjälper dig att arbeta fram, dokumentera och anpassa en datamodell som passar för din organisations verksamhet i nära samarbete med verksamheten och tekniken.

Data Science

Data science tar vid där Business Intelligence slutar, även om skillnaden kan vara svår att se. Data science ger generellt sätt djupare insikter om framtiden än vad Business intelligence gör som oftast fokuserar på att presentera historisk information.

Artificial Intelligence eller AI, Machine learning eller Data Analytics, det finns många begrepp som ingår i det vi benämner Data Science. För oss på HoneyBI betyder det avancerad analys av stora datamängder i syfte att skapa djupare insikter för bättre beslut. Data science använder metoder såsom programmering, script och matematiska formler i kombination med systeminformation från både interna och externa datakällor. Allt sker i syfte att hitta fördjupande insikter från tillgänglig data. I begreppet Machine Learning ingår olika former av algoritmer som lär sig själv över tid och kan hitta mönster och olika regelverk. Vi har kunskap i flera olika predictive verktyg och kan hjälpa dig skapa dokumentation samt testa om din algoritm fungerar och kan tas i produktion.

Healthcheck

Business Intelligence miljöer utvecklas och förändras kontinuerligt och behöver löpande ses över för att säkerställa att prestanda och kvalitet är säkerställd samt att kostnaderna för miljön är minimerad. Med vår mjukvara ManagedBI hjälper vi dig analysera hur din SAP BusinessObjects miljö mår genom vår hälsokontroll.

Med vår mjukvara ManagedBI minskar vi dina kostnader för din SAP BusinessObjects miljö.

Vi gör analysen antingen i vår molnlösning, eller om det inte är möjligt för dig av någon anledning installerar vi mjukvaran on-prem hos dig. Våra erfarna konsulter tar fram och presenterar lösningens nuläge och ställer det mot möjligt framtida nyläge. Vi kvantifierar kostnaderna för miljön och tar fram en åtgärdsplan för att sänka kostnaderna. Vi erbjuder denna tjänst till ett fast pris uppgående till 19 500 kr exklusive moms.

I vår tjänst ingår åtgärder som minskar din kostnad inom följande områden:

-Licenser

-Lagring, diskyta och instanser

-CPU kraft

-Minskar tiden du behöver lägga på förvaltning och frigör resurser för utveckling

-Ökar prestandan

-Minskar ställtiden

Big Data

En förutsättning för att kunna arbeta med Data science är stora mängder data. För att kunna göra bra analyser med hög kvalitet krävs omfattande datamängder och det kallas Big data. Data kommer generellt ifrån olika verksamhetssystem som t ex ERP, CRM, HR och olika typer av produktionssystem. I en organisations stora datamängder kan vi hjälpa dig skapa struktur och att t ex identifiera olika korrelationer i syfte att skapa bättre prediktiva beslutsunderlag.

Academy

Tillsammans har vi en lång erfarenhet som BI-leverantör och våra utbildningsledare, Fredrik Löfstedt, Per Sjöstrand och Emil Sjöstrand har haft otaliga utbildningar under senaste 25 åren för användare inom olika företag och branscher. Vi erbjuder öppna utbildningar i de BI-verktyg där vi är branschledande:

SAP Business Objects WebIntelligence – Grundkurs

SAP BusinessObjects WebIntelligence – Fortsättningskurs

SAP DataServices – Grundkurs

BI dag – Allmän uppdatering av trender och nyheter inom BI

Trusted Advisor

En fullskalig Business Intelligence miljö har många olika beroenden och befinner sig i en komplex omvärld. Vi kan stödja dig i din BI-resa och hjälpa dig förhålla dig till din organisations krav och den snabba tekniska utvecklingen med många nya verktyg både för back- och frontend. Vi kan erbjuda dig en direktkontakt med våra erfarna konsulter som kan fungera som strategiskt bollplank i samband med t ex uppgraderingar och val av verktyg. Som teknikoberoende konsultföretag kan vi via vår tjänst Trusted advisor erbjuda tillgång till expertkompetens till en rimlig och förutbestämd kostnad.

VÅR BI MODELL

Affärsprocessen

Utifrån er affärsmodell genomför vi en analys, modellering, automatisering och förbättring av er beslutsprocess.

Beteende som styr

Genom att identifiera insikter som driver beteenden som styr mot målen strävar vi efter att hitta framgångsrika mönster och strategier för bästa möjliga resultat.

Samarbete

Över tid jobbar vi som din Business Intelligence partner och tar hand om och optimerar er BI-miljö.

KONTAKT

Telefon

+46 704 62 52 34

Email

info@honeybi.se

adress

Drottninggatan 21, 411 14 Göteborg

Stora torget 3, 582 19 Linköping